CONDROSULF<sup>®</sup> 400 Kod: 0176921           

CONDROSULF® 400

Balení: por cps dur 180x400 mg

Výrobce: IBSA Institut Biochimique SA

Cena zjistíte po kliknutí na tlačítko Koupit u www.lekarna.cz

balení

 
Nákup proběhne na webu lekarna.cz

1/4
Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls25189/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
CONDROSULF 400
Tvrdé tobolky 
(Chondroitini natrii sulfas)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek CONDROSULF 
400, tvrdé tobolky musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 týdnů, musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo všimnete-li si
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek CONDROSULF 400, tvrdé tobolky a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CONDROSULF 400, tvrdé
tobolky užívat
3. Jak se přípravek CONDROSULF 400, tvrdé tobolky užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek CONDROSULF 400, tvrdé tobolky uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK CONDROSULF 400, TVRDÉ TOBOLKY A K ČEMU SE 
POUŽÍVÁ
TYP LÉČIVA (FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA)
Condrosulf 400 je specifické nesteroidní protizánětlivé a protirevmatické léčivo.
Léčivou látkou přípravku CONDROSULF 400, tvrdé tobolky je chondroitinsulfát, který je 
jednou z hlavních součástí mezibuněčné hmoty chrupavky a má charakteristickou význačnou 
schopnost vázat ve tkáni vodu. Zabezpečuje tím mechanické a elastické vlastnosti chrupavky. 
Při artrotických degenerativních procesech dochází ke snižování obsahu chondroitinsulfátu 
v chrupavce působením specifických enzymů (lytických enzymů), které vedou k degeneraci 
chrupavky. Následkem snížené schopnosti vázat vodu dochází pak k postupné degeneraci 
chrupavky a ke zhoršení funkce kloubu. Chondroitinsulfát potlačuje aktivitu enzymů, které 
poškozují chrupavku, podporuje látkovou výměnu v chrupavce a zlepšuje mechanicko-
elastické vlastnosti chrupavky. Podávání přípravku Condrosulf 400, tvrdé tobolky vede 
přívodem chondroitinsulfátu k obnovení metabolické rovnováhy základních buněčných složek 
chrupavky (chondrocytů).
Přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky je určen k léčbě degenerativních onemocnění 
kloubů, zejména kolenního (gonartrózy) nebo kyčelního (koxartrózy) mírného až středního
stupně a artrózy kloubů prstů ruky. 
2/4
Osteoartróza je onemocnění, které způsobuje bolesti a funkční omezení kloubů. Typickým 
příznakem osteoartrózy kolene je námahová bolest, která vzniká při chůzi a tzv. startovací
bolest (ranní a po klidu vznikající ztuhlost spojená s bolestivostí). V klidu se obtíže zmenšují. 
U osteoartrózy kyčle může bolest vyzařovat po zevní straně stehna ke koleni nebo do křížové 
oblasti zad. Pacient má obtíže se ohnout, aby si zavázal tkaničky, oblékl ponožky apod. 
Zhoršuje se chůze, zvláště po schodech, pacient kulhá. Jestliže je charakter bolesti odlišný od 
typických příznaků uvedených výše, vyhledejte svého lékaře. Pokud se vaše příznaky zhorší 
nebo se nezlepší do 3 týdnů, vyhledejte svého lékaře. Při výskytu klidových bolestí kloubů, 
otoku nebo zarudnutí kloubu, teploty či úbytku tělesné hmotnosti vyhledejte svého lékaře.
U artrózy kloubů prstů ruky a při artróze dalších kloubů se před zahájením léčby poraďte se 
svým lékařem. 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
CONDROSULF 400, TVRDÉ TOBOLKY UŽÍVAT

Neužívejte přípravek CONDROSULF 400, tvrdé tobolky:
jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku
Condrosulf 400, tvrdé tobolky
Přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky není určen pro děti a mladiství do 18 let.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Dosud není známé vzájemné působení (interakce) s jinými léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte a to i o lécích, 
které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, neměla byste přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky užívat. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky 
nebo obsluhovat stroje.
Pokud se ovšem cítíte unavený/á nebo máte bolesti hlavy, neměl/a byste tyto činnosti 
vykonávat.
Důležité informace o některých složkách přípravku Condrosulf 400, tvrdé tobolky
Tento přípravek obsahuje 35 mg sodíku v jedné tobolce. Nutno vzít úvahu u pacientů na dietě 
s nízkým obsahem sodíku.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK CONDROSULF 400, tvrdé tobolky UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Condrosulf 400 přesně podle pokynů této příbalové informace. 
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvykle se užívá 

přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky následovně:
Zahajovací léčba po dobu 2 týdnů: 
2krát denně 2 tvrdé tobolky po 400 mg.
Udržovací léčba po dobu 2 až 3 měsíců: 
3/4
1krát denně 2 tvrdé tobolky po 400 mg. 
Po skončení kúry se doporučuje tříměsíční přestávka a případné opakování léčebné kúry.
V případě, že se během prvních tří týdnů užívání nedostaví alespoň částečný příznivý účinek 
(snížení bolestivosti kloubů, zlepšení funkce kloubů, zlepšení pohyblivosti) je třeba 
konzultovat další užívání přípravku Condrosulf 400, tvrdé tobolky s lékařem.
Přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky se užívá před, při nebo po jídle. Pacientům se 
zažívacími obtížemi se doporučuje užívání přípravku po jídle.Tobolky se užívají 
nerozkousané a zapijí se vodou.
Jestliže jste užil(a) větší dávku přípravku CONDROSULF 400, tvrdé tobolky, než jste 

měl(a):
Nejsou známy žádné případy náhodného nebo záměrného předávkování. Pokud jste užil/a
více přípravku Condrosulf 400, tvrdé tobolky než je doporučeno, měl/a byste informovat 
svého lékaře nebo lékárníka. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít CONDROSULF 400, tvrdé tobolky:
Zapomenete-li užít dávku, nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou 
dávku. Pokračujte dále dle doporučeného podávání.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky nežádoucí
účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky je obvykle dobře snášen, v ojedinělých případech se 
mohou objevit zažívací potíže (tlak v žaludku, pálení žáhy, nevolnost nebo nucení na 
zvracení), které obvykle nevedou k přerušení léčby. Alergické reakce (např. kožní vyrážky) se 
vyskytují velmi zřídka.
Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu 
lékaři.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK CONDROSULF 400, tvrdé tobolky UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření 
pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek CONDROSULF 400, tvrdé tobolky obsahuje:
Léčivá látka: jedna tvrdá tobolka obsahuje chondroitini natrii sulfas 400 mg 
Pomocné látky: želatina, oxid titaničitý (E 171), idigokarmín (E 132), chinolínová žluť 
(E 104), magnesium-stearát (E 470 B).
4/4
Jak přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky vypadá a co obsahuje toto balení: 
Lékovou formou přípravku jsou tvrdé želatinové tobolky, jejichž spodní část je modrá, vrchní 
část je zelená a uvnitř je bílý až téměř bílý prášek.
Velikost balení : 60, 180 tvrdých tobolek

Držitel rozhodnutí o registraci:
IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
Výrobce: 
IBI, spol. s r.o., Praha, Česká republika (www.ibi.cz),
vyrobeno ve spolupráci s IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švýcarsko;
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
18.2.2011

Doporučujeme k produktu

Litujeme, ale nebylo nalezeno žádné související zboží.

Copyright 2020 IBI s.r.o. | Webdesign Estetica s.r.o.